Người lao động Việt bị bóc lột ở Nhật Bản

The Soul World
The Soul World

The truth about Japan!

Người lao động Việt bị bóc lột ở Nhật Bản!
Nhật Bản chấp nhận lao động Việt Nam là lao động giá rẻ Những công ty tuyển người Việt ở Nhật là công ty tệ nhất không tuyển được người Nhật. Bạn không nên đến Nhật Bản! Đừng để bị lừa!
Người Nhật có tính cách quỷ quyệt!

Lao động Việt bị ngược đãi ở Nhật Bản

*Trích/in lại từ YouTube.テレビ大阪ニュース.

Môi trường làm việc ở Nhật tệ nhất!

Và bắt nạt nơi làm việc là một vấn đề nghiêm trọng!
Những hành vi lạm dụng này cũng đang được thực hiện đối với người Nhật!
Người Việt nên sang Mỹ!
Đừng để bị lừa bởi người Nhật!
Đó là sự thật vì nó được viết bởi một người Nhật!

The working environment in Japan is the worst

And workplace bullying is a serious problem!
These abuses are also being carried out on Japanese people!

This video shows the abuse of Vietnamese workers working in Japan!

In Japan, small and medium-sized enterprises that lack competitiveness are being kept alive through national policy!
These companies exploit Vietnamese people as cheap labor!