Ukrainian artillery unit with support

その他-Other-
その他-Other-

Ukrainian artillery unit supported by NATO!

Russian army gets angry!

In May 2022, the Ukrainian artillery unit began operating the Caesar 155mm self-propelled artillery gun donated by France!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /1

Unité d’artillerie ukrainienne soutenue par l’OTAN !
L’armée russe se fâche !
En mai 2022, l’unité d’artillerie ukrainienne a commencé à exploiter le canon d’artillerie automoteur Caesar de 155 mm offert par la France!
北约支持的乌克兰炮兵部队!

俄军怒了!

2022年5月,乌克兰炮兵部队开始使用法国捐赠的凯撒155毫米自行火炮。

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /2

Oekraïense artillerie-eenheid ondersteund door de NAVO!

Russische leger wordt boos!

In mei 2022 begon de Oekraïense artillerie-eenheid met het bedienen van het Caesar 155 mm zelfrijdende artilleriekanon, geschonken door Frankrijk!
Украинская артиллерийская часть при поддержке НАТО!

Русская армия злится!

В мае 2022 года украинская артиллерийская часть начала эксплуатировать подаренную Францией 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /3

Ukrainische Artillerieeinheit unterstützt von der NATO!
Russische Armee wird wütend!
Im Mai 2022 nahm die ukrainische Artillerieeinheit das von Frankreich gespendete selbstfahrende 155-mm-Artilleriegeschütz Caesar in Betrieb!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /4

Ukrainsk artillerienhet med stöd av NATO!
Ryska armén blir arg!
I maj 2022 började den ukrainska artillerienheten att använda Caesar 155 mm självgående artilleripjäs som donerats av Frankrike!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /5


Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /6

The US government has hunted down Russian troops!
But they are descendants of the horse race!
The United States does not know the horror of Russians!
Japanese and Germans know their horror!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /7

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /8

美国政府追捕俄罗斯军队!
但他们是赛马的后代!
美国不知道俄罗斯人的恐怖!
日本人和德国人知道他们的恐怖!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /9

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /10

De Amerikaanse regering heeft jacht gemaakt op Russische troepen!
Maar ze zijn afstammelingen van de paardenrace!
De Verenigde Staten kennen de gruwel van de Russen niet!
Japanners en Duitsers kennen hun gruwel!

Source: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua /11

Be prepared!
World War III will bring about the ruin of humankind!
You survive this era!


タイトルとURLをコピーしました